ردیف

نام و نام خانوادگی :                          « مدرسه راهنمایی سالار شهیدان ( شاهد ) »                 آزمون : فارسی

نام گروه :                                     نام سرگروه :                                                  شماره گروهی :

     نمره

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

- هر بیت چند جمله است ؟ 

« سلام من به خوزستان پیام من به سامانش         به بهمنشیر جوشان و به کارون خروشانش »

الف ) 2                                ب ) 3                                 ج ) 4                                           د ) 5

« الا ای خاک خوزستان تو آنستی که دیدستی                            سکندرها و قیصرها و لشکرهای جوشانش »

الف ) 2                                ب ) 3                                 ج ) 4                                        د ) 5

« اگر از هول قیصر بند شادروان گسست از هم                     بدیدی دست و پا در بند آخر زار و گریانش »

الف ) 2                               ب ) 3                                 ج ) 1                                       د ) هیچ کدام

 « گسست و به خاک اندر آمد سرش                                 سواران گرفتند گرد اندرش  »

الف ) 1                              ب ) 2                                  ج ) 3                                      د ) 4

- در بیت زیر چند صفت به کار رفته است ؟

 « بمان آباد و فرّخ روز و شیرین کام و روشن دل                  که ایران مهد دانش هاست نپسندند ویرانش  »

الف ) 1                               ب ) 2                               ج ) 3                                      د ) 4

- در بیت زیر منظور از « سپهدارو سوار » به ترتیب کدام ها هستند ؟

  « زسنگ سپهدار و چنگ سوار                                نیامد دوال کمر پایدار »


الف ) رستم و اسفندیار            ب ) افراسیاب و رستم             ج ) اسفدیار و رستم              د ) رستم و افراسیاب

- مصراع دوم بیت زیر به چه مفهومی است ؟

 « سپهبد چو از چنگ رستم بجست                        بخایید رستم همی پشت دست »

الف ) افسوس خوردن                       ب ) ناراحت شدن                    ج ) شادمان شدن                د ) خندیدن

- دربیت زیر تنگ اندر آوردن زمین یعنی چه ؟

« چو تنگ اندر آورد با او زمین                         فرو کرد گرز گران را به زین »

الف ) با او تن به تن جنگید           ب ) به او نزدیک شد             ج ) از او فرار کرد                 د ) دلتنگ شد

- دربیت زیر چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

 « بود رستمش نام و بس سر کش است                   گه جنگ چون آب و چون آتش است  »

الف ) تضاد                     ب ) تشخیص                 ج ) تشبیه                          د ) موارد 1 و 3

- در مصراع « چو رستم ورا دید بفشرد ران »  ( بفشرد ران ) یعنی چه ؟

الف ) پاهایش را فشار داد        ب ) به سوی او حرکت کرد      ج ) به طرف او دوید       د ) اسب را به طرف او تاخت

- در بیت زیر چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

 « درفشش سیاه است و خفتان سیاه                                 از آهنش ساعد از آهن کلاه »

الف ) تضاد                         ب ) تشخیص                   ج ) تکرار                         د ) تشبیه

- حرف « که » در بیت زیر به چه مفهومی به کار رفته است ؟

  « از او خویشتن را نگه دار سخت                        که مردی دلیر است و پیروز بخت »

الف ) علت                       ب ) نتیجه                     ج ) انتخاب                        د ) ربط

- در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی به کار نرفته است ؟

 « شود کوه آهن چو دریای آب                              اگر بشنود نام افراسیاب »


الف ) تشخیص            ب ) تشبیه                      ج ) مبالغه                     د ) هیچ کدام

                                  سوالات تشریحی              «  نمره هر سوال فوق 5/ نمره است »

- بیت های زیر را معنی کنید .  ( معنی هربیت 1 نمره است )

« چرا گفت نگرفتمش زیر کش                           همی بر کمر ساختم پنجه بش »

...................................................................................................................................................

 « به بند کمرش اندر آویخت چتگ                       جدا کردش از پشت زین خدنگ »

.....................................................................................................................................................

 « الا ای خاک خوزستان تو آنستی که دیدستی                      سکندرها و قیصرها و لشکرهای جوشانش »

......................................................................................................................................................

 « همه روی آهن گرفته به زر                                 درفش سیه بسته بر خود بر »

....................................................................................................................................................

 « به یک جای ساکن نباشد به جنگ                                 چنین است آیین پور پشنگ »

..................................................................................................................................................

- در مورد کلمات زیر تو ضیحاتی بدهید .

الف ) گرز : .........................................................................................................................................

 ب ) خدنگ : ........................................................................................................................................

ج ) مبالغه : ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                                                                                          موفق و پیروز باشید / سیدی

                                                                                               

1

1

5/1

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد