سوالات چهار جوابی درس ادبیات فارسی ، کلاس اول راهنمایی      -    مدرسه راهنمایی سالار شهیدان  ( شاهد  )

1- املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن غلط است ؟

الف ) تنوّع : گوناگونی                 ب ) ذوق : علاقه و استعداد                  ج ) سحم : بهره                   د ) حصار : دیوار

2 – املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن صحیح است ؟

الف ) تمدّن : شهرنشینی                 ب ) مبالغه : زیادی                     ج ) اکثریّت : مرمان                        د ) عرفا : عرفان

3 – معنی کدام کلمه غلط است ؟

الف ) مظاهر : نشانه ها                 ب ) قطی : حتمی                    ج ) مسلّم : مومن                          د ) تکلّم : صحبت

4 – معنی کدام کلمه صحیح است ؟

الف ) اصیل : ریشه دار                ب ) بادیه : نوشیدنی                      ج ) فصاحت : نادانی                  د ) اندوه : زیادی

5 – معنی عبارت « سلمان منّا اهل البیت » درکدام گزینه آمده است ؟

الف ) سلمان از یاران اهل بیت است .                                    ب ) سلمان از دوستان حضرت علی است .

  ج ) سلمان از ما اهل بیت است                                           د ) سلمان از دوستان اهل بیت است .

6 – آیین و قانونی که متعلّق به همه ی افراد بشر است ، نمی تواند ...............

الف ) روی زبان خاصّی تکیه کند .                                ب ) روی زبان عربی تکیه کند .

ج ) به یک ملّت تکیه کند .                                           د ) همه ی موارد

7 – خدمات ذوقی و هنری نشان دهنده ی احساسات پاک و خالصانه ی ایرانیان است ، زیرا ......

الف ) ازهنر سرچشمه می گیرد .                             ب ) از ایمان و یقین سرچشمه می گیرد .

ج ) سروکارش با عشق و ایمان است .                        د ) با انسانیّت سروکار دارد .

8 – جمله از دو جزء مهم تشکیل شده است .

الف ) نهاد – گزاره                    ب ) گزاره – فاعل                    ج ) نهاد – مفعول                  د ) گزاره – فعل

9 – کدام تعریف درباره ی فعل صحیح تر می باشد .

الف ) جزء اصلی گزاره است .                              ب ) بر انجام دادن کار و یا روی دادن حالت دلالت می کند .

ج ) دارای زمان وشخص است                                  د ) همه ی موارد

10 – از زبان استفاده می کنیم تا ...........

الف ) با دیگران ارتباط برقرار کنیم .                              ب ) با دیگران صحبت کنیم .

ج ) مقصود خود را به دیگران برسانیم .                         د ) موارد الف و ج

11- زبان معمولا به سه شکل  ............... و ................. و ................... ظاهر می شود .

الف ) گفتار ، نوشتار، حرکت        ب ) نوشتار ، گفتار ، تفکّر         ج ) گفتار، نوشتار، اشاره                 د ) گفتار ، نوشتار ، شعر

12 – خط مجموعه ای از .......

الف ) نشانه های مکتوب زبان است که در زبان های گوناگون شکل های مختلفی دارد.

ب ) نشانه های گفتاری زبان است که در زبان های گوناگون شکل های مختلفی دارد.

ج ) نشانه های نوشتاری زبان است که در زبان های گوناگون تقریباً همسان است .

د ) نشانه های گفتاری زبان است که در زبان های گوناگون تقریباً همسان است.

13- گذشته ی فعل « می بینی » کدام است ؟

الف ) ببینی                       ب ) می دید                     ج ) دیدی                         د ) می بینند

14 – این سخن از کیست ؟ « فرزندان ما پاره ی جگر ما هستند . »

الف ) حضرت محمد                      ب ) حضرت علی                           ج ) امام حسین                    د ) امام صادق

15 – در کدام ترکیب رابطه ی مترادفی وجود ندارد ؟

الف ) رأفت و عطوفت                      ب ) زهد و پارسایی                       ج ) شفقت و مهربانی               د ) محزون و متفکّر

16 – کدام کلمه مناسب جای خالی است ؟

الف ) ناراحت                          ب ) خوشحال                        ج ) گشاده رو                          د ) مسرور

17 – در کدام عبارت زبان ادبی به کار رفته است ؟

الف) پیامبر ( ص ) زبانش را به دشنام نمی آلود .                      ب ) پیامبر همیشه تبسّم بر لب داشت .

ج ) دندان های پیامبر سفید بود .                                     ج ) پیامبر صورتی زیبا داشت .

18 – امام خمینی در سال ................ مبارزه ی آشکار و سخت خود را با شاه و بیگانگان آغاز کرد .

الف ) 1342                              ب ) 1341                              ج ) 1357                               د ) 1354

19 – در نثر ساده ، نویسنده..........

الف ) بسیارطبیعی و روان و ساده می نویسد .                    ب ) بیشتر در پی آن است که پیام خود را به درستی به مخاطب برساند .

ج ) به زیبایی سخن می اندیشد .                                   د ) موارد الف و ب

20 – شعر معروف « ولای علی » از کیست ؟

الف ) حافظ                        ب ) شهریار                           ج ) سعدی                            د ) نظامی

21 – کدام یک از اسم های زیر غیرساده است ؟

الف ) صحرا                     ب ) نگهبان                    ج ) ظرف                             د ) فرمان

22- کدام یک از اسم های زیر ساده است ؟

الف ) توانگر                             ب ) ورزش                              ج ) پایدار                           د ) دنیا

23 – دربین کدام یک از ترکیب های زیر رابطه ی متضاد وجود دارد ؟

الف ) تعلیم و تدریس                    ب ) تفکّر و تأمّل                            ج ) معروف و مشهور                   د ) جنگ و صلح

24 – بدل عبارت است از .......

الف ) کلمه یا کلماتی که توضیح بیشتری درباره ی کلمه یا کلمات بیش از خود دارد.

ب ) معمولا مابین دو ویرگول می آید .

ج ) قابلِت حذف از جمله را دارد .                               د ) همه ی موارد

25 – بیت مقابل چند جمله است ؟  « گربرکنم دل از تو و بردارم از تو مهر              آن مهر برکه افکنم آن دل کجا برم »

الف ) 2                      ب ) 3                            ج ) 4                                د ) 5

26 – در کدام کلمه بن ماضی به کار رفته است ؟

الف ) گفتار                       ب ) گویا                      ج ) ورزش                          د ) خوراک

27 – در کدام کلمه بن مضارع به کار رفته است ؟

الف ) کشته                 ب ) شنیدار                         ج ) فهمیده                              د ) خندان

28 – بن ماضی فعل « بریده بود » کدام است ؟

الف ) بُرید                         ب ) بُر                            ج ) بَر                             د ) بَرید

29- معادل فارسی کلمه ی « کلینیک » کدام است ؟

الف ) آرامگاه                      ب ) آزمایشگاه                           ج ) درمانگاه                            د ) آسایشگاه

30 – معادل فارسی کلمه ی « موکت » کدام است ؟

الف ) فرش                        ب ) گلیم                           ج ) فرشینه                            د ) رو انداز

31 – در کدام عبارت آرایه ی تشخیص به کار رفته است ؟

الف ) شبنم از روی برگ گل برخاست                      گفت می خواهم آفتاب شوم

ب ) برگ درختان سبز در نظر هوشیار                     هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

ج ) اگر چشم داری به دیگر سرای                         به نزد نبی و وصی گیر جای

د ) با نسیمی که زندگی در اوست                           باز چشم جوانه ای وا شد

32 – در کدام گزینه آرایه ی تشبیه به کار رفته است ؟

الف ) چو خواهی که یابی زهر بد رها            سر اندر نیاری به دام بلا

ب ) جوجه کوچک پرستو گفت :                     کاش با باد رهسپار می شدم

ج ) بچّه ها گرم گفت و گو بودند                    باز هم در کلاس غوغا بود

د ) این دختانند هم چون خاکیان                        دست ها برکرده اند از خاکدان

33 – املای کدام کلمه غلط است ؟

الف ) انهراف                     ب ) اوایل                           ج ) اعتراف                              د ) متعال

34 – در کدام گزینه شناسه وجود ندارد ؟

الف ) نوشید                       ب ) کشیدم                          ج ) گفت                              د ) نویسَد

35 – در کدام گزینه نشانه ی نگارشی غلط به کار رفته است؟

الف ) منظور شما از این سوال چیست ؟                             ب ) ایمان و پاکدامنی را حفظ کنید .

ج ) چه رزمندگان دلیری ؟                                      د ) عجب جمله ی جالبی !

36 – منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسّم شد » چیست ؟

الف ) آسمان خندید              ب ) آسمان بارید                     ج ) آسمان صاف و بی ابر شد                 د ) آسمان تاریک شد

37 – چرا معمولاً نوجوان خرده گیر و عیب جوست ؟

الف ) بعلّت ضرورت سنّ اش                                    ب ) برای اینکه حسّ داوری و تشخیص او رو به توسعه است .

ج ) برای اینکه می خواهد خود را نشان دهد                         د ) چون در این سن انسان مغرور می شود.

38 – کدام ویژگی از ویژگی های دوره ی نوجوانی نمی باشد ؟

الف ) اضطراب                       ب ) هیجان                              ج ) بیم و هراس                 د ) واقع بینی

39 – در کدام گزینه شبکه مراعات نظیر وجود دارد ؟

الف ) درخت ، شاخه ، پرنده            ب ) آسمان ، کوه ، تبر            ج ) رشد ، نوجوان ، ماشین         د ) بازی ، میدان ، دریا

40 – در کدام گزینه تکرار کلمه به مفهوم تأکید است ؟

الف ) من قلب کوچولویی دارم ، خیلی خیلی کوچولو.                   ب ) تازه یواش یواش داشتم می فهمیدم .

ج ) حالم خوب خوب شده بود .                                       د ) لیوان را پرپر کردم.

41 – فعل در بیت مقابل کدام مورد است ؟ « کبوتر بچّه ای با شوق پرواز            به جرئت کرد روزی بال و پر باز »

الف ) جرئت کرد                      ب ) باز                     ج ) کرد                              د ) باز کرد

42 – دربیت مقابل قافیه کدام است ؟            « تورا پرواز زود است و دشوار             زنو کاران که خواهد کار بسیار »

الف ) دشوار، کار                         ب ) دشوار ، بسیار                  ج ) خواهد ، زود                 د ) کار ، بسیار

43 – مصراع دوم بیت زیر در چه مفهومی به کار رفته است ؟

« نمودش بس که دور آن راه نزدیک                   شدش گیتی به پیش چشم تاریک »

الف ) تیره و تار شدن دنیا               ب ) سر گیجه داشتن                ج ) ناتوانی                             د )  چرخیدن

44- خوشی واقعی در چیست ؟

الف ) لذّت بردن از طبیعت           ب ) گست و گذار               ج ) گره گشایی از کار دیگران          د ) دید و باز دید

45 – این سخن از کیست ؟    « فرصت ها مثل گذشتن ابر می گذرد . فرصت های خوب را دریابید . »

الف ) حضرت محمد                   ب ) حضرت علی                      ج ) حضرت فاطمه                   د ) امام خمینی    

                                                                                                         

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد